pinigaiVidaus tarnybos statuto 57 straipsnyje yra nurodyti pagrindai, pagal kuriuos atleidžiant pareigūną iš vidaus tarnybos, išmokamos išeitinės kompensacijos (išmokos). Išeitinės kompensacijos priklauso tiems pareigūnams, kurie nutraukia tarnybą:

 

demesioPolicijos departamentas persiuntė policijos įstaigoms raštą, kuriame remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartimi, išaiškino, kaip turi būti mokama pareigūnams kai viršvalandinis darbas ir (arba) darbas naktį dirbamas švenčių dienomis ir (arba) poilsio dienomis. Vadovaujantis minėta LAT nutartimi, kai viršvalandinis darbas ir (arba) darbas naktį dirbamas švenčių dienomis ir (arba) poilsio dienomis, už tokį darbą turi būti mokama pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – LR DK) 194 straipsnio nuostatas (mokama ne mažiau kaip dvigubai), o LR DK 193 straipsnis (mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojui nustatyto valandinio atlygio (mėnesinės algos)) neturi būti taikytinas.

pinigaiPolicijos departamentas persiuntė policijos įstaigoms raštą, kuriame remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartimi, išaiškino, kaip turi būti mokama pareigūnams kai viršvalandinis darbas ir (arba) darbas naktį dirbamas švenčių dienomis ir (arba) poilsio dienomis. Vadovaujantis minėta LAT nutartimi, kai viršvalandinis darbas ir (arba) darbas naktį dirbamas švenčių dienomis ir (arba) poilsio dienomis, už tokį darbą turi būti mokama pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – LR DK) 194 straipsnio nuostatas (mokama ne mažiau kaip dvigubai), o LR DK 193 straipsnis (mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojui nustatyto valandinio atlygio (mėnesinės algos)) neturi būti taikytinas.

 

tarnybine nuobaudaVidaus tarnybos statutas numato, kad prieš skiriant tarnybinę nuobaudą pareigūnui, profesinės sąjungos nariui, reikalingas išankstinis profesinės sąjungos sutikimas. Profesinės sąjungos teisininkai visuomet susipažįsta su tarnybinių patikrinimų medžiagomis, kai yra siūlomas patraukti tarnybinėn atsakomybėn profesinis sąjungos narys, ir dažnai pastebi atlikto tarnybinio patikrinimo trūkumus, t.y. neužtikrinamas pareigūnų teisių įgyvendinimas. Taigi yra būtina pareigūnus supažindinti su jų teisėmis tarnybinio patikrinimo atlikimo metu, kad būtų tinkamai realizuota teisė į gynybą. Tarnybinių patikrinimų tvarka reglamentuojama Vidaus reikalų ministro 2003-08-27 įsakymu Nr. 1V-308 patvirtintoje „Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarkoje“.

 

demesio

Profesinė sąjunga išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (toliau – Įstatymo projektas) nuostatas, pateikė savo pastabas Lietuvios Respublikos Vidaus reikalų ministrui Raimundui Palaičiui dėl atitinkamų straipsnių, kuriais iš esmės yra bloginama statutinių valstybės tarnautojų teisinė padėtis.

Dėl reformuojamos darbo užmokesčio sistemos, kuri be išlygų bus taikoma ir statutiniams valstybės tarnautojams.

Įstatymo projekte įtvirtintas darbo užmokesčio struktūrinių dalių – priedų (už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kt.) ir priemokų (už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, papildomų užduočių atlikimą, darbą kenksmingomis sąlygomis, statutiniams valstybės tarnautojams už darbą, jei jis tiesiogiai susijęs su tarnybinių gyvūnų priežiūra ir parengimu tarnybinėms pareigoms atlikti) panaikinimas. Statutinio valstybės tarnautojo darbo užmokestis apims pareiginę algą ir kitas išmokas, tiesiogiai išmokamas valstybės tarnautojui už jo tarnybą (darbą). Naujoje darbo užmokesčio sistemoje siūloma valstybės tarnautojų aukščiausią kategorija laikyti I, žemiausią – XX kategoriją. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad į siūlomus naujus pakeltus pareiginių algų koeficientus integruojami priedas už esamas kvalifikacines klases ir priedas už tarnybos stažą.

kelyjeProfesinė sąjunga, susipažinusi su Vilniaus apskr. VPK 2010 m. rugsėjo 9 d. įsakymu, kuriame buvo nurodyta pareigūnams už viršvalandinį darbą suteikti analogiškos trukmės poilsio laiką arba pridėti prie kasmetinių atostogų, kreipėsi į Vilniaus apskr. VPK viršininką su prašymu panaikinti minėtą įsakymą kaip prieštaraujantį aukštesnės teisinės galios teisės aktams. Profesinė sąjunga atkreipė dėmesį, kad Įsakymas prieštarauja Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo (toliau – Statutas) 38 straipsnio 1 daliai ir  Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – LR VTĮ) 26-1 straipsnio 3 daliai.

svarstyklesLietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. spalio 8d. kreipėsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas ta apimtimi, kuria tarnybos laikui pensijai skirti prilyginamas tik tas faktinės tarnybos kitų valstybių ginkluotosiose pajėgose laikas, kuris buvo iki 1990 m. kovo 11 d., neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52 straipsniui ir konstituciniam teisinės valstybės principui.

 

teismasĮ Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinę sąjungą (toliau – Profesinė sąjunga) dažnai kreipiasi Profesinės sąjungos nariai, kurie domisi, ar darbuotojams, auginatiems du vaikus iki 12 metų, priklauso papildomas poilsio laikas. Taip pat nurodo, kad kai kurie vadovai nesuteikia net pagal rašytinius prašymus tokiems darbuotojams papildomų poilsio dienų, tiesiog grafike ir darbo laiko apskaitos žiniaraštyje pažymi kurią nors iš anksto numatytą poilsio dieną kaip papildomai suteiktą poilsio dieną pagal LR DK 214 str.

teismasssVilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga (toliau – Profesinė sąjunga)  sėkmingai atstovavo Profesinės sąjungos narius pirmosios instancijos teismuose dėl aukštesnių vidurinės grandies pareigūnų policijos laipsnių suteikimo. Vilniaus apygardos administracinis teismas patenkindavo Profesinės sąjungos narių skundus, kuriais kiekvienas pareigūnas teismo prašė panaikinti Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – PD prie LR VRM) sprendimą nesuteikti jam specialų nekarinį policijos vyresniojo inspektoriaus laipsnį (nes jis neturi aukštojo išsilavinimo) ir įpareigoti PD prie LR VRM suteikti jam specialų nekarinį policijos vyresniojo inspektoriaus laipsnį.

butpinigiaiPastaruoju metu į Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinę sąjungą (toliau – Profesinė sąjunga) kreipiasi pareigūnai, norintys sužinoti informacijos dėl butpinigių mokėjimo. Atsižvelgdami į Profesinės sąjungos narių prašymus, parengėme straipsnį, kuriame aptariame pagrindinius teisės aktus, reglamentuojančius butpinigių mokėjimą.

Butpinigių vidaus tarnybos sistemos pareigūnams mokėjimą reglamentuoja Vidaus tarnybos statuto (toliau – Statutas) 47 straipsnis, vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1V-395 patvirtintos ,,Butpinigių vidaus tarnybos sistemos pareigūnams mokėjimo taisyklės” bei atitinkamos vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo įsakymu patvirtintos tvarkos.

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top