Dėl apmokėjimo už viršvalandinį darbą ir darbą naktį, kai dirbama poilsio arba švenčių dienomis

pinigaiPolicijos departamentas persiuntė policijos įstaigoms raštą, kuriame remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartimi, išaiškino, kaip turi būti mokama pareigūnams kai viršvalandinis darbas ir (arba) darbas naktį dirbamas švenčių dienomis ir (arba) poilsio dienomis. Vadovaujantis minėta LAT nutartimi, kai viršvalandinis darbas ir (arba) darbas naktį dirbamas švenčių dienomis ir (arba) poilsio dienomis, už tokį darbą turi būti mokama pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – LR DK) 194 straipsnio nuostatas (mokama ne mažiau kaip dvigubai), o LR DK 193 straipsnis (mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojui nustatyto valandinio atlygio (mėnesinės algos)) neturi būti taikytinas.

 

Policijos departamentas nurodė policijos įstaigoms vadovautis LAT išaiškinimu nepaisant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) 2009 m. gruodžio 3 d. sprendime suformuotos kitokios nuomonės tuo pačiu klausimu. Minėtame LVAT sprendime yra teigiama, kad negali būti tokios situacijos, kai už darbą poilsio arba švenčių dienos naktį būtų taikomas toks pat padidintas tarifinis atlygis kaip ir už darbą poilsio arba švenčių dieną. Sprendime dėstoma, kad atsižvelgiant į darbo specifiką naktį, toks darbo apmokėjimo suvienodinimas už poilsio arba švenčių dieną ir naktį neabejotinai iškreiptų teisės gauti teisingą atlyginimą už darbą principo paskirtį ir esmę bei suponuotų asmens teisės į teisingą darbo užmokestį pažeidimą. LVAT pažymėjo, kad šios nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų rūšys (darbas poilsio arba švenčių dieną ir darbas poilsio arba švenčių dienos naktį) negali būti sugretinamos, lyginamos viena su kita, t. y. tapatinamos. Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad už darbą poilsio arba švenčių dienos naktį turi būti mokama taikant LR DK 193 ir 194 straipsniuose nustatytą tarifinį atlyginimą, t. y. darbdavys privalo pritaikyti 1,5 ir dvigubą darbuotojo darbo valandos (mėnesinės algos) užmokesčio dydžius.

Policijos departamentas policijos įstaigoms nurodė vadovautis LAT nutartimi motyvuojant tuo, kad LVAT sprendimas nėra paskelbtas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje ,,Administracinių teismų praktika“, o be to LAT, kaip bendrosios kompetencijos teismas, formuoja LR DK taikymo praktiką.

Profesinė sąjunga nesutinka su Policijos departamente išdėstyta pozicija, jog pareigūnams, kai viršvalandinis darbas ir (arba) darbas naktį dirbamas švenčių dienomis ir (arba) poilsio dienomis, turėtų būti apmokama taikant LAT išaiškinimą, dėl toliau išdėstytų priežasčių.

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (toliau – Statutas) 8 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad pareigūnams už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą apmokama Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – LR VTĮ) 26-1 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad už darbą poilsio ir švenčių dienomis, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai, skaičiuojant nuo valstybės tarnautojo pareiginės algos su jam nustatytais priedais dydžio. Minėto straipsnio 2 dalyje yra numatyta, kad už darbą švenčių dieną pagal grafiką mokama ne mažiau kaip dvigubai, skaičiuojant nuo valstybės tarnautojo pareiginės algos su jam nustatytais priedais dydžio. LR VTĮ 26-1 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta, kad už nakties ir viršvalandinį darbą mokama ne mažiau kaip pusantro valstybės tarnautojo pareiginės algos su jam nustatytais priedais dydžio.

Taigi pareigūnams apmokėjimas už darbą poilsio, švenčių dienomis, naktinį ir viršvalandinį darbą yra vykdomas vadovaujantis LR VTĮ nuostatomis, o ne LR DK nustatytomis sąlygomis. Todėl LAT išaiškinimas neturėtų būti taikomas, kadangi suformuotos praktikos dėl atitinkamų LR VTĮ nuostatų, nėra. Teisiniame reguliavime nėra įtvirtinta, kad kai viršvalandinis darbas ir (arba) darbas naktį dirbamas švenčių dienomis ir (arba) poilsio dienomis, už tokį darbą turi būti mokama taikant tik dvigubą apmokėjimą.

Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 31 straipsnio 2 dalyje yra numatyta, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas formuoja vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus ir kitus teisės aktus. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 5 puntą ginčus, kilusius tarp pareigūnų ir įstaigų, kuriuose jie dirba, nagrinėja administraciniai, o ne bendrosios kompetencijos teismai. Taigi šiuo atveju turėtų būti vadovaujamasi administracinio teismo formuojama praktika ir taikomas LVAT sprendime pateiktas išaiškinimas dėl apmokėjimo pareigūnams kai viršvalandinis darbas ir (arba) darbas naktį dirbamas švenčių dienomis ir (arba) poilsio dienomis, kadangi kilus teisminiam ginčui, pastarąjį nagrinėtų administracinis teismas, kuris remtųsi LVAT formuojama praktika.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime pasisakė, kad precedentų konkurencijos atveju (t. y. kai yra keli skirtingi analogiškose bylose priimti teismų sprendimai) turi būti atsižvelgtina į precedento sukūrimo laiką ir į kitus turinčius reikšmės veiksnius. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas minėtame nutarime pažymėjo, kad tais atvejais, kai teismų praktikos koregavimas yra neišvengiamai, objektyviai būtinas, teismai gali nukrypti nuo juos ligi tol saisčiusių ankstesnių precedentų ir sukurti naujus, tačiau tai turi būti daroma deramai (aiškiai ir racionaliai) argumentuojant.

Pažymėtina, kad LVAT sprendimas yra naujesnis. Minėta, kad LAT išaiškinimas priimtas 2006 metais, o LVAT – 2009 metais. Be to, analizuojant LVAT sprendimą, matyti, kad šioje administracinėje byloje pareiškėja UAB „Vilniaus energija“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė LVAT atsižvelgti į 2006 m. rugsėjo 6 d. LAT nutartyje suformuotą poziciją. Taigi LVAT priimdamas sprendimą žinojo apie 2006 m. rugsėjo 6 d. LAT nutartyje suformuotą praktiką aptariamu klausimu, tačiau nusprendė koreguoti teismų praktiką ir sukūrė naują precedentą analizuojamu klausimu.

Svarbu paminėti ir tai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarime buvo išaiškinta, jog teismai turi atsižvelgti ne tik į kasacine tvarka priimtose nutartyse esančius teisės taikymo išaiškinimus, bet ir į teisės taikymo išaiškinimus, esančius kitų aukštesnės instancijos teismų priimtuose sprendimuose, nutartyse, nutarimuose, jeigu jie turi precedento reikšmę atitinkamam teismui sprendžiant analogišką bylą, taip pat į savo pačių teisės taikymo praktiką. Kadangi minėtame nutarime buvo analizuojami su bendrosios kompetencijos teismų veikla susiję klausimai, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad aptarti iš Konstitucijos kylantys bendrosios kompetencijos teismų veiklos bei tos veiklos teisinio reguliavimo imperatyvai yra mutatis mutandis taikytini ir pagal Konstitucijos 111 straipsnio 2 dalį įsteigtų specializuotų teismų veiklai bei jos teisiniam reguliavimui.

Sistemiškai analizuojant Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismu nutarimą, galima daryti išvadą, priešingą Policijos departamento nuomonei, kad turi būti atsižvelgiama ir į tų teismų sprendimus, kurie nėra paskelbti administracinių teismų praktikoje, kadangi pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išaiškinimą teismai turi atsižvelgti ir kitų aukštesnės instancijos teismų priimtus sprendimus, nutartis, nutarimus, jeigu jie turi precedento reikšmę atitinkamam teismui sprendžiant analogišką bylą.

Profesinė sąjunga, atsižvelgdama į šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą, Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, teismų praktiką, daro išvadą, kad pareigūnams už viršvalandinį darbą ir darbą naktį poilsio arba švenčių dienomis turi būti mokama pagal LR VTĮ 26-1 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse imperatyviai įtvirtintus tarifinius dydžius. Profesinė sąjunga ragina pareigūnus kreiptis į teismą, jeigu jiems už viršvalandinį darbą ir (arba) darbą naktį dirbamą švenčių dienomis ir (arba) poilsio dienomis, buvo apmokėta taikant tik dvigubą apmokėjimą. Primename, kad Profesinės sąjungos nariai bylose atstovaujami nemokamai.

 

Parengė teisininkė Gema Zapasnykienė

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top