Teismas: VSAT, atsisakydama suteikti pareigūnui vyresniojo leitenanto laipsnį, netinkamai aiškino ir taikė įstatymo nuostatas

temide_photoĮsiteisėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas, kuriuo teismas panaikino VSAT sprendimą nesuteikti pareigūnui vyresniojo leitenanto laipsnį dėl to, kad jis neturi aukštojo išsilavinimo.
Paminėtina, kad 2003 m. gegužės 1 d. pareigūno turėtas vidaus tarnybos laipsnis VSAT įsakymu pervadintas ir prilygintas vidaus tarnybos leitenanto laipsniui. 2008 m. sausio mėn. pareigūnas supažindintas su VSAT sprendimu, kuriuo atsisakyta jam suteikti vidaus tarnybos vyresniojo leitenanto laipsnį, nes jis neturi aukštojo išsilavinimo. Pareigūnas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu panaikinti VSAT sprendimą ir įpareigoti VSAT suteikti jam vyresniojo leitenanto laipsnį. Nurodė, kad specialūs nekariniai laipsniai pareigūnams suteikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu (toliau – Statutas) ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1V-52 patvirtintomis Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų specialių nekarinių laipsnių suteikimo ir pervardijimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

Pabrėžė, kad Statutas nesieja turimo išsilavinimo lygio ir teisės į aukštesnį vidurinės grandies pareigūno laipsnį. Paaiškino, kad išsilavinimo lygis ir atitikimas kitiems pareigybės aprašyme nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams reikšmingas tik suteikiant vidaus tarnybos leitenanto laipsnį, t. y. pirminį vidurinės grandies pareigūnų laipsnį (Statuto 14 str. 5 d.). Statuto 14 straipsnio 6 dalyje yra numatyta, kad aukštesnis vidurinės grandies pareigūnų laipsnis suteikiamas atsižvelgiant į pareigūno kvalifikaciją, nuopelnus einant atitinkamas pareigas ir kai pareigūnas ištarnauja vidaus tarnybos leitenantu, inspektoriumi – ne mažiau kaip 2 metus. Atsižvelgiant į tai, pažymėjo, kad sisteminė Statuto 13 straipsnio 1 dalies, 14 straipsnio 6, 16 dalių, Taisyklių 5 punkto analizė leidžia daryti išvadą, jog aukštesnis vidaus tarnybos ar policijos laipsnis suteikiamas atsižvelgiant į nustatytus kriterijus, kurių sąrašas yra baigtinis: einamos pareigos, pareigūno kvalifikacija, nuopelnai einant pareigas, ištarnavimas vidaus tarnybos leitenantu, inspektoriumi – ne mažiau kaip 2 metus, ar vidaus tarnybos vyresniuoju leitenantu, vyresniuoju inspektoriumi – ne mažiau kaip 2 metus. Teisės aktai nustato kriterijus, į kuriuos atsižvelgiama sprendžiant klausimą dėl aukštesnio vidaus tarnybos laipsnio suteikimo, ir juose tiesiogiai nėra numatyta, kad asmuo, norintis gauti vidaus tarnybos vyresniojo leitenanto laipsnį, privalo turėti būtent aukštąjį išsilavinimą, o ne kokį kitą.

Įvertinęs bylos medžiagą ir ginčo teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus, teismas konstatavo, kad šiuo atveju VSAT, atsisakydama suteikti pareigūnui specialų nekarinį vidaus tarnybos vyresniojo leitenanto laipsnį, netinkamai aiškino ir taikė įstatymų nuostatas, neįvertino Statuto 16 straipsnio 6 dalyje numatytų kriterijų (tarp kurių nėra reikalavimo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar aukštąjį išsilavinimą), kurie reikšmingi sprendžiant aukštesnio laipsnio suteikimo klausimą, todėl VSAT sprendimas nesuteikti pareigūnui vyresniojo leitenanto laipsnio naikinamas kaip neteisėtas ir nepagrįstas.

Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui VSAT neskundė, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas įsiteisėjo nuo 2008 m. birželio 16 d.

Su Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu galite susipažinti čia.


Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos informacija.
Parengė teisininkė Gema Zapasnykienė.

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top