Laikotarpis, kai pareigūnas buvo įtrauktas į policijos rezervą, turi būti įskaitytas į vidaus tarnybos stažą

teismas plaktukasAtsižvelgdami į profesinės sąjungos narių klausimus, susijusius su vidaus tarnybos stažo skaičiavimu, trumpai supažindiname su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimu dėl laikotarpio, kai pareigūnas buvo įtrauktas į policijos rezervą, įskaitymo į vidaus tarnybos stažą.

Teisėjų kolegija spręsdama ginčą dėl laikotarpio, kuomet pareigūnas buvo įtrauktas į policijos rezervą, įskaitymo į vidaus tarnybos stažą, pažymėjo, kad šiuo metu nėra teisės akto, kuriuo remiantis tarnybą policijos rezerve būtų galima įskaičiuoti į vidaus tarnybos stažą, reglamentuojamą Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnyje. Tačiau akcentavo, kad tokiu atveju būtina vadovautis Vidaus tarnybos statute įtvirtintu teisėtų lūkesčių ir pagarbos įgytoms teisėms principu, pagal kurį preziumuojama, jog asmenys, pasirinkdami vidaus tarnybą, yra įsitikinę, kad valstybė užtikrins savo pačios nustatytas pareigūnų teises ir socialines garantijas, todėl pagal šį Statutą bei kitus įstatymus pareigūnų teisėtai įgyta teisė į tam tikras socialines garantijas turi būti taikoma visam jų tarnybos laikui.

Iki 2003 m. balandžio 30 d. galiojusio Policijos įstatymo (1990 m. gruodžio 11 d. redakcija Nr. I-851) 5 straipsnis 2 dalis numatė,  kad  policijos  pareigūnas  yra  Lietuvos  Respublikos  pilietis, tarnaujantis  policijoje, užimantis  tam tikras pareigas ir vykdantis policijos funkcijas <...>; 5 straipsnio 4 dalimi buvo nustatyta, kad policijos pareigūnai yra ir Lietuvos policijos akademijos klausytojai, taip pat policijos rezerve esantys asmenys, kai jiems pavesta vykdyti viešosios tvarkos palaikymo pareigas.

Policijos įstatymo 31 straipsnio 1 dalis numatė, kad policijos rezervą  sudaro  inter alia tinkantys  tarnybai  policijoje  Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie pasižada sąžiningai ir dorai vykdyti jiems patikėtas  pareigas. Šio straipsnio 2 dalis numato, kad piliečiai,  esantys   policijos  rezerve, gauna nustatyto pavyzdžio  pažymėjimus, yra mokomi, aprūpinami apranga ir amunicija valstybės  lėšomis. Tarnybos  metu jie  vykdo policijos pareigūnų funkcijas, turėdami bendrąsias jų teises bei pareigas. Įtraukimo į  policijos rezervą  sąlygas  ir  tvarką  nustato Lietuvos  Respublikos   policijos  rezervo   nuostatai,   kuriuos tvirtina Vyriausybė.

Vyriausybės 1991 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 152 (negalioja nuo 2002 m. rugpjūčio 31 d.) patvirtintų Lietuvos Respublikos policijos rezervo nuostatų 4 punktas nustatė, kad rezervas finansuojamas iš savivaldybių biudžetų policijos nuovadoms išlaikyti skirtų lėšų. Rezervo nariai kviečiami atlikti tarnybą teritorinio policijos komisariato komisaro teikimu, priėmus atitinkamam miesto (rajono) savivaldybės nutarimą (15 p.). Tarnybos  metu jiems  mokamas pareiginis policijos pareigūno atlyginimas iš savivaldybių biudžetų policijos nuovadoms išlaikyti skirtų lėšų (17 p.). Nuostatų 18 punktas numatė, kad rezervo  nariai,  atlikdami  tarnybą  policijoje,  vykdo policijos pareigūnų  funkcijas,  turi  bendrąsias  jų  teises  ir pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos policijos įstatyme.  Rezervo  nariams, atliekantiems tarnybą, taip pat mokymo metu taikomos  Lietuvos Respublikos  policijos įstatymo numatytos socialinės garantijos (22 p.).

Įvertinęs galiojusį teisinį reglamentavimą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad asmuo, būdamas policijos rezerve ir atlikdamas jam pavestas policijos pareigūnų  funkcijas, įgijo socialines garantijas, kurios vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 3 straipsnio 8 punkte įtvirtintu teisėtų lūkesčių ir pagarbos įgytoms teisėms principu, taikomos visam jo tarnybos laikui ir vėlesniu teisiniu reguliavimu negali būti paneigtos.

Pagal Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio 1 dalies 1 punktą vidaus tarnybos stažas pareigūnui skaičiuojamas tarnybos pradžia laikant jo priėmimo į vidaus tarnybą datą, į vidaus tarnybos stažą papildomai įskaitant (tarp jų ir laikotarpius, buvusius iki 1990 m. kovo 11 d.) faktinį tarnybos vidaus reikalų, krašto apsaugos, valstybės saugumo, prokuratūros sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente prie Teisingumo ministerijos, jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse bei Lietuvos muitinėje laiką nuo paskyrimo į pareigūno pareigas ar kario statuso įgijimo dienos.

Įvertinusi tai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, jog laikotarpis, kai pareigūnas buvo įtrauktas į policijos rezervą ir atliko jam pavestas policijos pareigūno funkcijas, turi būti įskaitytas į pareigūno vidaus tarnybos stažą.

 

2012-11-27
LVRSRPS informacija

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top