Naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutas: tu turi tai žinoti! (3 dalis)

info2015 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutą, kuris, su tam tikromis išimtimis, įsigalios 2016 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į daugiausiai pareigūnų susidomėjimą keliančius klausimus, straipsnių ciklo „Naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutas: tu turi tai žinoti!“ kiekvienoje dalyje trumpai pristatysime su naujuoju Statutu įsigaliosiančius pasikeitimus.

 

7. Darbo laikas. Su naujuoju Statutu, tiesa ne nuo 2016 m. sausio 1 d., o nuo 2016 m. liepos 1 d., įsigalios nuostatos, numatančios, kad visų vidaus tarnybos pareigūnų įprastinė savaitės darbo laiko norma yra 40 valandų. Tiesa, įstatymų leidėjas numatė ir išimtį, t.y. nustatytas funkcijas nepertraukiamai atliekantiems tam tikras pareigas einantiems pareigūnams, dirbantiems ne ilgesnėmis kaip 24 valandų trukmės pamainomis, bus galima taikyti suminę darbo laiko apskaitą (vidutinis darbo laikas per 7 dienų laikotarpį, įskaitant viršvalandžius, neturi viršyti 48 valandų, o bendra darbo laiko norma per suminės apskaitos laikotarpį neturi viršyti darbo laiko normos apskaičiuotos taikant 40 valandų per savaitę darbo laiko normą). Naujajame Statute keičiasi ir viršvalandžių metinė norma. Žemiau pateikiame šiuo metu galiojančio ir nuo kitų metų liepos įsigaliosiančio teisinio reglamentavimo skirtumus:

Šiuo metu Nuo 2016 m. liepos 1 d.
29 str. 1 d.

Pareigūnų, išskyrus šio straipsnio 3–5 dalyse nurodytus pareigūnus, darbo laiko norma negali būti ilgesnė kaip 40 valandų per savaitę (7 dienų laikotarpį).

37 str. 1 d.

Pareigūnų darbo laiko trukmė negali būti ilgesnė kaip 40 valandų per savaitę (7 dienų laikotarpį).

29 str. 2 d.

Pareigūnui negalima pavesti dirbti daugiau kaip 8 valandas viršvalandžių per vieną dieną. Pamainos trukmė kartu su viršvalandžiais negali būti ilgesnė kaip 24 valandos. Vieno pareigūno viršvalandžiai per metus negali viršyti 250 valandų.

37 str. 2, 3 d.

Vidaus reikalų įstaigos vadovas gali šio statuto 38 straipsnyje nurodytais atvejais pavesti pareigūnui dirbti iki 8 valandų viršvalandžių per savaitę.

Maksimalus darbo laikas per savaitę, įskaitant viršvalandžius, negali viršyti 48 valandų. Viršvalandžiai per metus negali viršyti 180 valandų.

29 str. 3 d.

Nustatytas funkcijas nepertraukiamai vykdančiose vidaus reikalų įstaigose tam tikras pareigas einantiems pareigūnams, dirbantiems pamainomis, vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo sprendimu gali būti nustatyta ne ilgesnė kaip 24 valandų pamainos trukmė, viršijanti šio straipsnio 1 dalyje nustatytą 40 valandų per savaitę (7 dienų laikotarpį) darbo laiko normą, bet ne ilgesnė kaip 48 valandų per savaitę (7 dienų laikotarpį) darbo laiko norma. Šių pareigūnų darbas, kiekvieną savaitę (7 dienų laikotarpį) neviršijantis 48 valandų darbo laiko normos, nelaikomas viršvalandiniu. Šioje dalyje nurodytų pareigūnų pareigybių sąrašą bei šių pareigūnų darbo ir poilsio laiko apskaitos ypatumus nustato Vyriausybė.

37 str. 4 d.

Nustatytas funkcijas nepertraukiamai atliekantiems tam tikras pareigas einantiems pareigūnams, dirbantiems ne ilgesnėmis kaip 24 valandų trukmės pamainomis, gali būti taikoma suminė darbo laiko apskaita.Šių pareigūnų vidutinis darbo laikas per 7 dienų laikotarpį, įskaitant viršvalandžius, neturi viršyti 48 valandų, o nepertraukiamo poilsio tarp darbo dienų laikas privalo būti ne trumpesnis kaip 24 valandos. Suminės darbo laiko apskaitos laikotarpio trukmė negali būti ilgesnė negu 4 mėnesiai.Šioje dalyje nurodytų pareigūnų pareigybių sąrašą tvirtina vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovas.

8.  Darbo užmokestis. Nuo 2016 m. sausio 1 d. pareigūnų darbo užmokestis bus skaičiuojamas vadovaujantis naujuoju Statutu, kuris numato, kad pareigūnų darbo užmokestį sudaro:

 • Pareiginė alga (pareiginė alga kaip įprasta bus skaičiuojama bazinį dydį dauginant iš atitinkamo pareiginės algos koeficiento);
 • Priedas už laipsnį (nuo 2017 ir 2018 metų besikeičiančius priedo už turimą laipsnį koeficientus rasite lentelėje, pavadinimu „Priedas už laipsnį“, žemiau);
 • Priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą (3 proc. pareiginės algos už kiekvienus 3 metus, įskaičiuojamus į vidaus tarnybos stažą, papildomai įskaitant Valstybės tarnybos įstatyme nustatytą valstybės tarnautojo tarnybos stažą);
 • Priemokos (Žiūrėti lentelę, pavadinimu „Priemokos“, žemiau)
 • Apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą ir budėjimą (kaip ir nustatyta anksčiau, apmokama Valstybės tarnybos įstatyme nustatyta tvarka).

Taigi, su naujuoju Statutu besikeičianti tarnybinės veiklos vertinimo sistema (aptarta straipsnių 2 dalyje), vertinimo rezultatų ir pareiginės algos susiejimas lėmė vienos darbo užmokesčio sudedamosios dalies – priedo už kvalifikacinę kategoriją – panaikinimą.

Priedas už laipsnį

  Laipsnis Koeficiento dydis

 

    Šiuo metu

 

Nuo 2017-01-01 Nuo 2018-01-01
1. grandinis, jaunesnysis policininkas 0,1 0,5 0,5
2. jaunesnysis puskarininkis, policininkas 0,15 0,6 0,6
3. puskarininkis, vyresnysis policininkas 0,2 0,7 0,7
4. vyresnysis puskarininkis, viršila 0,3 0,8 0,8
5. leitenantas, inspektorius 0,4 0,9 0,9
6. vyresnysis leitenantas, vyresnysis inspektorius 0,5 1,0 1,0
7. vyresnysis leitenantas, vyresnysis inspektorius (kapitonas, komisaras inspektorius) 0,6 1,1 1,1
8. majoras, komisaras 0,7 0,7 1,2
9. pulkininkas leitenantas, vyresnysis komisaras 0,8 0,8 1,3
10. pulkininkas, vyriausiasis komisaras 0,9 0,9 1,4
11. generolas, generalinis komisaras 1,0 1,0 1,5

Priemokos

Šiuo metu

 

Naujajame Statute
Valstybės tarnybos įstatymo 26 str. 1 d.

Valstybės tarnautojams mokamos šios priemokos:

 

1) už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės;

 

2) už papildomų užduočių atlikimą, kai atliekamos pareigybės aprašyme nenustatytos funkcijos. Papildomos užduotys valstybės tarnautojui turi būti suformuluotos raštu;

 

3) už darbą kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis darbo sąlygomis.

 

4) statutiniams valstybės tarnautojams už darbą, jei jis tiesiogiai susijęs su tarnybinių gyvūnų priežiūra ir parengimu tarnybinėms pareigoms atlikti.

 

Vidaus tarnybos statuto 47 str. 1 d.

 

Pareigūnams mokamos šios

priemokos:

 

1) už darbą, kai raštu pavedama laikinai atlikti ir kito pareigūno funkcijas;

 

 

 

2) už darbą kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis darbo sąlygomis;

 

 

3) už darbą, kuris tiesiogiai susijęs su tarnybinių gyvūnų priežiūra ir parengimu tarnybinėms užduotims atlikti.

 

Priemokų dydį nustato valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo.

 

1 ir 2 punktuose nurodytų priemokų suma negali viršyti 60 procentų pareiginės algos, o 3 ir 4 punktuose nurodytos priemokos dydis negali viršyti 20 procentų pareiginės algos.

Priemokos dydį nustato pareigūną į pareigas paskyręs asmuo.

 

1 punkte nurodyta priemoka negali viršyti 30 procentų pareiginės algos, o 2 ir 3 punktuose nurodytos priemokos negali viršyti 20 procentų pareiginės algos.

 

Naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutas: tu turi tai žinoti! (1 dalis) ČIA.

Naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutas: tu turi tai žinoti! (2 dalis) ČIA.

 

Parengė Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos teisininkė Simona Žadeikytė

2015-08-26

MŪSŲ DRAUGAI


 • lp
 • lpsk
 • ltpf
 • mdps
 • pareigunai
 • pdps
 • slaptai
 • vmi
 • vrsps
Top