Naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutas: tu turi tai žinoti! (1 dalis)

demesio2015 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutą, kuris, su tam tikromis išimtimis, įsigalios 2016 m. sausio 1 d.  Atsižvelgiant į daugiausiai pareigūnų susidomėjimą keliančius klausimus, straipsnių ciklo „Naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutas: tu turi tai žinoti!“ kiekvienoje dalyje trumpai pristatysime su naujuoju Statutu įsigaliosiančius pasikeitimus.

1. Išsilavinimas. Daugeliui itin rūpimas klausimas dėl aukštojo teisinio išsilavinimo reikalavimo Vidaus tarnybos statute išspręstas nustatant, kad pareigūnų pareigybių, kurioms eiti būtinas aukštasis teisinis išsilavinimas, sąrašus tvirtina vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovai (5 straipsnio 5 dalis). Taigi, dėl pareigybių, kurioms eiti būtinas aukštasis teisinis išsilavinimas, individualiai spręs kiekviena centrinė įstaiga. Žemiau pateiktoje lentelėj galite matyti, koks išsilavinimas reikalingas kiekvienai pareigybių grupių pareigybei:

Pareigybių

grupė

Pareigybės pavadinimas Išsilavinimas
1. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vadas, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vadas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius, policijos generalinis komisaras Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas
2. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado pavaduotojas, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado pavaduotojas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojas, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojas, policijos generalinio komisaro pavaduotojas
3. Viršininkas (įstaigos vadovas), rinktinės vadas (įstaigos vadovas), vyriausiojo policijos komisariato viršininkas (taikoma struktūriniam padaliniui, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje), biuro viršininkas
4. Dalinio vadas, štabo viršininkas, viršininko pavaduotojas (įstaigos vadovo pavaduotojas), rinktinės vado pavaduotojas (įstaigos vadovo pavaduotojas), patarėjas (įstaigos patarėjas), biuro viršininko pavaduotojas, vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje)
5. Dalinio vado pavaduotojas, valdybos viršininkas, patarėjas
6. Komisariato viršininkas, tarnybos viršininkas, skyriaus viršininkas (taikoma struktūriniam padaliniui, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje), valdybos viršininko pavaduotojas
7. Užkardos vadas, skyriaus viršininkas (taikoma struktūriniam padaliniui, kuris yra kitame struktūriniame padalinyje), centro viršininkas, eskadrilės vadas, rinktinės vadas
8. Skyriaus viršininko pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje), poskyrio viršininkas, vyriausiasis tyrėjas, vyriausiasis tardytojas, vyriausiasis detektyvas, vyriausiasis agentas, vyriausiasis lakūnas, orlaivio vadas, tarnybos viršininko pavaduotojas, centro viršininko pavaduotojas, komandos viršininkas, specialusis atašė, užkardos vado pavaduotojas
9. Skyriaus viršininko pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, kuris yra kitame struktūriniame padalinyje), nuovados viršininkas, kuopos vadas, vyriausiasis apylinkės inspektorius, laivo vadas, vyriausiasis inspektorius, vyriausiasis budėtojas, vyriausiasis specialistas, komandos viršininko pavaduotojas
10. Vyresnysis lakūnas, vyresnysis tyrėjas, vyresnysis tardytojas, vyresnysis detektyvas, vyresnysis agentas, kuopos vado pavaduotojas, vyresnysis specialistas Ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas, iki 2009 metų įgytas aukštesnysis išsilavinimas arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas
11. Būrio vadas, vyresnysis apylinkės inspektorius, vyresnysis inspektorius, lakūnas, tyrėjas, tardytojas, detektyvas, agentas
12. Apylinkės inspektorius, inspektorius, sargybos viršininkas, būrininkas, pamainos vadas, specialistas
   

Vyriausiasis kovotojas

 

Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir įgyta kvalifikacija
13. Vyriausiasis patrulis, vyriausiasis postinis, skyrininkas, jaunesnysis specialistas, vyriausiasis ugniagesys gelbėtojas, viršila, jaunesnysis budėtojas, vyresnysis kovotojas
14. Vyresnysis postinis, vyresnysis patrulis, dispečeris, vyresnysis ugniagesys gelbėtojas, vyresnysis pasienietis, kovotojas
15. Postinis, patrulis, pasienietis, ugniagesys gelbėtojas

PASTEBĖTINA. Naujojo Statuto įgyvendinimo nuostatos numato, kad pareigūnai, kurie neturi einamoms pareigoms būtino išsilavinimo, jį privalo įgyti per 5 metus nuo Statuto įsigaliojimo. Per nurodytą 5 metų laiką būtino išsilavinimo neįgiję pareigūnai, jeigu nėra galimybės jų sutikimu juos perkelti į kitas lygiavertes pareigūno pareigas arba jų prašymu į žemesnes pareigūno pareigas toje pačioje ar, vidaus reikalų įstaigų vadovams suderinus, kitoje vidaus reikalų įstaigoje, atleidžiami iš vidaus tarnybos, išskyrus pareigūnus, kuriems iki reikiamo išsilavinimo įgijimo liko mažiau negu pusė nustatyto termino, t.y. mažiau nei 2,5 metų. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad nuostatos dėl išsilavinimo netaikomos pareigūnams, kuriems iki teisės gauti visą valstybinio socialinio draudimo senatvės pensiją atsiradimo liko ne daugiau negu 5 metai.

2. Išstatutinimas. Naujajame Statute patikslinta vidaus tarnybos sistemos pareigūno sąvoka – Statute nustatyta tvarka į pareigūno pareigas priimtas statutinis valstybės tarnautojas, atliekantis įstatymuose nustatytas funkcijas, kuriomis užtikrinamas vidaus reikalų įstaigai įstatymuose nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimas, turintis įstatymų suteiktus viešojo administravimo įgaliojimus dėl sau nepavaldžių asmenų ir (ar) vadovaujantis pareigūnams (2 straipsnis 12 dalis). Atsižvelgiant į tai, Statuto įgyvendinimo nuostatos numato ir išstatutinimo procesą:

1) Vidaus reikalų ministerijoje bus sudaryta statutinių valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisija. Komisija iki 2015 m. rugsėjo 1 d. peržiūrės pareigybių sąrašus, įvertins šių pareigybių atitiktįvidaus tarnybos sistemos pareigūno sąvokai ir sudarys šios sąvokos neatitinkančių pareigybių sąrašus, kurie bus pateikti vidaus reikalų ministrui.

2) Naikinant pareigūno sąvokos neatitinkančią pareigūno pareigybę, jas einantis pareigūnas galės būti:

 • jo rašytiniu sutikimu perkeltas į laisvas lygiavertes pareigūno pareigas toje pačioje ar kitoje vidaus reikalų įstaigoje;
 • jo prašymu perkeltas į žemesnes pareigūno pareigas toje pačioje ar kitoje vidaus reikalų įstaigoje;
 • jo rašytiniu sutikimu perkeltas į esančias ar įsteigtas naujas karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar kitoje vidaus reikalų įstaigoje, jei jos yra tos pačios ar žemesnės kategorijos kaip naikinama pareigybė.

3) Jei vietoj naikinamos pareigybės bus steigiama karjeros valstybės tarnautojo pareigybė, kuriai priskiriamos to paties pobūdžio kaip ir naikinamos pareigybės funkcijos, pareigūno sąvokos neatitinkančias pareigas ėjusiam asmeniui turės būti siūloma eiti šias karjeros valstybės tarnautojo pareigas ir, jeigu jis sutinka, jis bus perkeltas į šias įsteigtas naujas karjeros valstybės tarnautojo pareigas.

4)  Visais atvejais, pareigūnas į karjeros valstybės tarnautojo pareigas galės būti perkeliamas tik jei atitiks karjeros valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

5) Perkeliamam į karjeros valstybės tarnautojo pareigas pareigūnui bus suteikiama kvalifikacinė klasė, atitinkanti turėtą kvalifikacinę kategoriją.

3. Pareiginės algos perskaičiavimas. Vadovaujantis naujajame Statute įtvirtintomis vidaus tarnybos sistemos pareigūnų darbo užmokestį reglamentuojančiomis nuostatomis, pareigūnų darbo užmokesčio sudedamosios dalys yra šios: 1) pareiginė alga; 2) priedas už laipsnį; 3) priedas už tarybos Lietuvos valstybei stažą; 4) priemokos; 5) apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą ir budėjimą. Kaip matyti, nebelieka priedo už kvalifikacinę kategoriją, vidaus reikalų tarnybos pareigūnų darbo užmokestis skaičiuojamas pagal Statute nustatytą teisinį reguliavimą. Pareiginė alga, kaip ir iki šiol bus nustatoma taikant pareiginės algos koeficientą, t.y. dauginant jį iš bazinio dydžio. Naujojo Statuto priede pateikiama lentelė, kurioje yra nustatyti pareiginės algos koeficientai atitinkamoms pareigybių grupės pareigybėms.

Statuto įgyvendinimo nuostatos numato, kad tuo atveju, kai pareigūno gauta pareiginė alga su priedu už kvalifikacinę kategoriją yra lygi pagal naujojo Statuto priede pareigūno pareigybei nustatytus koeficientus apskaičiuotai pareiginei algai, šiam pareigūnui nustatoma jo gautos pareiginės algos su priedu už kvalifikacinę kategoriją dydžio pareiginė alga.

Tačiau atkreiptinas ypatingas dėmesys į tuos atvejus, kai pareigūno gauta pareiginė alga su priedu už kvalifikacinę kategoriją nėra lygi pagal naujojo Statuto priede nustatytus pareiginės algos koeficientus apskaičiuotai pareiginei algai. Tokiu atveju, pareigūnui nustatoma jo gautos pareiginės algos su priedu už kvalifikacinę kategoriją dydžio pareiginė alga, kuri gali nesutapti su apskaičiuotąja pagal naujojo Statuto priede nustatytus pareiginės algos koeficientus, iki naujojo Statuto nustatyta tvarka tokiam pareigūnui bus padidinta ar sumažinta pareiginė alga. Tokiu atveju, nustatomas tam pareigūnui taikytinas pareiginės algos koeficientas, kuris apskaičiuojamas taip: pareigūno gautą pareiginę algą su priedu už kvalifikacinę kategoriją padalinus iš taikomo bazinio dydžio.

Skaičiavimo pavyzdys: AVPK (trečia įstaigų grupė) tyrėjo pareigas einančiam pareigūnui nustatytas pareigybės lygis ir kategorija A8. Jis turi 2 kvalifikacinę kategoriją. Vadovaujantis šiai dienai galiojančiu teisiniu reguliavimu, tyrėjo pareiginė alga yra 574,20 eurų (bazinis dydis 130,5 × koeficientas 4,4), o priedas už kvalifikacinę kategoriją yra 114,84 eurų (20 proc. pareiginės algos). Pareigūno pareiginė alga su priedu už kvalifikacinę kategoriją yra 689,04 eurų (574,20 + 114,84). Menamas koeficientas pagal naująjį Statutą šiam tyrėjui turėtų būti 5,28 (gauta suma padalinama iš bazinio dydžio 689,04 ÷ 130,5).

Pagal naujojo Statuto priedą, tyrėjo pareigybė priklauso 11 pareigybių grupei. Tačiau, tarp trečiai įstaigų grupei priskiriamoje įstaigoje pareigas einančiam tyrėjui nustatytų 8 skirtingų koeficientų dydžių, koeficiento lygaus 5,28 nėra (taikant 5,2 koeficientą, tyrėjo pareiginė alga su priedu už kvalifikacinę kategorija būtų didesnė (689,04>678,60=5,2×130,5), o taikant 5,96 koeficientą, tyrėjo pareiginė alga su priedu už kvalifikacinę kategoriją būtų ženkliai mažesnė (689,04<777,78=5,96×130,5)). Taigi, vadovaujantis naujojo Statuto įgyvendinimo nuostatomis, tyrėjui nustatoma jo gautos pareiginės algos su priedu už kvalifikacinę kategoriją dydžio pareiginė alga, kuri nesutampa su apskaičiuotąja pagal naująjį Statutą, iki naujojo Statuto nustatyta tvarka jam bus padidinta ar sumažinta pareiginė alga. Taip pat nustatomas ir taikytinas pareiginės algos koeficientas.

PASTEBĖTINA. Vadovaujantis naujojo Statuto nuostatomis, pareigūno pareiginė alga gali būti padidinta ar sumažinta pareigūnui keičiant užimamas pareigas arba kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo metu. Apie tarnybinės veiklos vertinimą ir kitus aktualius pakeitimus plačiau skaitykite kitose dalyse.


 

Parengė Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos teisininkė Simona Žadeikytė

2015-07-09

MŪSŲ DRAUGAI


 • lp
 • lpsk
 • ltpf
 • mdps
 • pareigunai
 • pdps
 • slaptai
 • vmi
 • vrsps
Top