Teismas panaikino pareigūnui paskirtą tarnybinę nuobaudą

temide photoPareigūnas M. S. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus VPK) viršininko įsakymą (toliau – Įsakymas), kuriuo pareigūnui M. S. skirta tarnybinė nuobauda – pastaba. Skunde nurodė, kad tarnybinis patikrinimas buvo atliktas pagal UAB „Norfos mažmena“ parduotuvės „Norfa“, esančios Vilniuje, Ateities g. 10, apsaugos darbuotojo skundą. 

Tarnybinė nuobauda pareigūnui M. S. buvo paskirta už tai, kad jis, nagrinėdamas 2011 m. kovo 23 d. (ROIK 0111000180696) bei 2011 m. balandžio 10 d. (ROIK 0111000215807) UAB „Norfos mažmena“ parduotuvės „Norfa“

pateiktus pareiškimus, veikė aplaidžiai, nesiėmė reikiamų ir galimų priemonių patikrinti gautą informaciją ir nustatyti administracinius teisės pažeidimus padariusius asmenis (nesiekė nustatyti pareiškimuose nurodytų asmenų, galbūt įvykdžiusių vagystes, buvimo ar gyvenamųjų vietų, jų neapklausė), todėl savo kaltais veiksmais (neveikimu) nevykdė Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 5-V-384 patvirtinto Viešosios policijos prevencijos padalinio pareigūno (apylinkės inspektoriaus) tarnybinės veiklos aprašo (toliau – Tarnybinės veiklos aprašas) 19.1, 44 punktų bei pareigybės aprašymo 7.9, 7.10 punktų. Pareigūnas M. S. skunde teigė, jog atliktame tarnybiniame patikrinime nėra nustatyta tarnybinio nusižengimo sudėtis: nenustatyta kaltė, priešingi teisei veiksmai, sukeltos neigiamos pasekmės. Tarnybinį patikrinimą atlikęs tyrėjas neteisingai įvertino faktines aplinkybes bei įrodymus, surinktus tarnybinio patikrinimo metu. Vagystės fakto administracinių teisės pažeidimų medžiagose Nr. ROIK 0111000180696 bei Nr. ROIK 0111000215807 apskritai nebuvo nustatyta, todėl, pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 250 straipsnio 1 punktą, administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta. Paminėtose administracinio teisės pažeidimo medžiagose priimti nutarimai nepradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos yra teisėti, todėl įsakymu tarnybinė nuobauda jam paskirta nepagrįstai. UAB „Norfos mažmena“ atstovai į policiją kreipėsi ne iš karto po galimų vagysčių, o praėjus pakankamai ilgam laikui. Iš prie pareiškimų pridėtų vaizdo įrašų nematyti vagystės fakto. Pareigūnas M. S. teigė, jog tarnybinio patikrinimo metu kompleksiškai nebuvo tirti visi tuo metu jo atlikti veiksmai, nebuvo vertinamas jo darbo krūvis. Dėl šių priežasčių Išvadą vertino kaip vienpusišką ir neobjektyvią. Dėl to šios Išvados pagrindu priimtas įsakymas dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo vertintinas kaip priimtas pažeidus taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Pareigūnas M. S., remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. birželio 1 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A63-651/2009, pažymėjo, kad 2011 m. gegužės 24 d. pranešime dėl galbūt padaryto tarnybinio nusižengimo nurodyta, jog jis netinkamai išnagrinėjo UAB „Norfos mažmena“ direktorės T. B. 2010 m. lapkričio 3 d. pareiškimą medžiagoje ROIK 0110000604596 dėl vagystės iš parduotuvės „Norfa“, tačiau įsakymu jam paskirta tarnybinė nuobauda dėl to, kad netinkamai išnagrinėjo du kitus pareiškimus (Nr. ROIK 0111000180696 ir Nr. ROIK 0111000215807). Taigi šiuo atveju jam tarnybinė nuobauda paskirta už pažeidimus (netinkamai išnagrinėjus pareiškimus Nr. ROIK 0111000180696 ir Nr. ROIK 0111000215807), apie kuriuos jis nebuvo informuotas ir jam nebuvo sudaryta galimybė pateikti paaiškinimą. Pareigūnas M. S. pažymėjo, kad buvo pažeista tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra, todėl paskirta tarnybinė nuobauda yra neteisėta. Pareigūnas skunde akcentavo, kad Įsakymas, kuriuo jam paskirta tarnybinė nuobauda, turi būti panaikintas dėl to, jog jo veiksmuose nėra nustatyta tarnybinio nusižengimo sudėtis, bei dėl to, kad buvo pažeistos pagrindinės tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūros, numatytos teisės aktuose.

Atsakovas Vilniaus VPK prašė teismo pareigūno skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad pareigūnas M. S., būdamas asmeniškai atsakingas už funkcijų ir užduočių atlikimą kokybiškai ir laiku (Pareigybės aprašymo 7.1 p.), turėdamas pareigą nustatyti teisės pažeidimą padariusius asmenis bei nagrinėti pareiškimus, prašymus, skundus bei pasiūlymus, šias savo funkcijas vykdė netinkamai bei aplaidžiai, pažeidė jo tarnybinę veiklą reglamentuojančių aktų nuostatas bei nesilaikė ATPK 284 straipsnio reikalavimų, t. y. nesiaiškino visų aplinkybių, kurias reikia išanalizuoti, nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą. Pareigūnas M. S. tyrimą pagal 2011 m. kovo 23 d. ir 2011 m. balandžio 10 d. pareiškimus atliko neišsamiai bei aplaidžiai, netgi turėdamas nusižengimą galbūt padariusių asmenų duomenis – vardus, pavardes, gimimo metus, nevykdė jų paieškos, nesiėmė visų galimų priemonių, kad šie asmenys būtų surasti bei apklausti ir būtų nustatyta, ar jie padarė paminėtus nusižengimus. Atsakovas Vilniaus VPK akcentavo, kad teisės aktai nenustato imperatyvios pareigos tikrinamam pareigūnui tarnybinio patikrinimo metu įteikti papildomus pranešimus apie tarnybinį nusižengimą. Pareigūnas M. S. žinojo apie atliekamą tarnybinį patikrinimą, su pranešimu dėl tarnybinio nusižengimo susipažino ir pasirašė. Pranešime dėl tarnybinio nusižengimo pareigūno M. S. buvo prašoma pateikti paaiškinimą dėl galbūt padaryto tarnybinio nusižengimo. Jis turėjo galimybę realizuoti savo teisę dalyvauti tarnybinio nusižengimo tyrimo procedūroje, tačiau šios savo teisės nerealizavo ir viso tarnybinio patikrinimo metu jokių paaiškinimų neteikė. Todėl papildomo pranešimo neįteikimas laikytinas formaliu pažeidimu, neturinčiu įtakos ginčijamo Įsakymo teisėtumui, nepabloginančiu pareigūno, kuris įtariamas padaręs tarnybinį pažeidimą, teisinės padėties, nes medžiagose 2011 m. kovo 23 d. ROIK 0110000180696, 2011 m. balandžio 10 d. ROIK 0111000215807 buvo konstatuoti analogiški pažeidimai, kaip ir medžiagoje 2010 m. lapkričio 3 d. ROIK 0110000604596.

Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimu pareigūno M. S. skundą tenkino ir Vilniaus VPK Įsakymą, kuriuo pareigūnui paskirta tarnybinė nuobauda, panaikino.

Atsakovas Vilniaus VPK apeliaciniu skundu kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ir prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą paliko nepakeistą. Teismas nutartyje konstatavo, kad tarnybinių tyrimų eigą reglamentuojančiuose teisės aktų nuostatose yra nustatyta ir detaliai sureguliuota pareigūno informavimo apie jo atžvilgiu pradėtą tarnybinį patikrinimą tvarka. Nors teisės aktuose ir nėra išskirta bei atskirai aptarta papildomo pranešimo apie tyrimo dalyko išplėtimą pateikimo tvarka ir tokio pateikimo būtinumas, tai nereiškia, kad, pradėto tarnybinio tyrimo eigoje nustačius naujų, pirmame pranešime nenurodytų, pareigūno tariamai padarytų nusižengimų požymius, ir nusprendus juos ištirti, papildomas pranešimas apie tarnybinio tyrimo dalyko išplėtimą nėra būtinas. Teismas pažymėjo, kad apie bent kokį pareigūno atžvilgiu pradėtą tarnybinį tyrimą šiam pareigūnui turi būti pranešta ir tokio pranešimo būtinumas negali būti traktuojamas tik kaip formalus tarnybinio tyrimo procedūros reikalavimas. Todėl tiriamo pareigūno nežinojimas apie jam pareikštų įtarimų apimtį arba apie jam reiškiamus papildomus įtarimus laikytinas jo teisės į gynybą pažeidimu, o ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto taikymo požiūriu toks teisės į gynybą pažeidimas laikytinas pagrindinės administracinio sprendimo priėmimo procedūros – taisyklių, turėjusių užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą - pažeidimu ir yra savarankiškas pagrindas panaikinti tokį pažeidimą turėjusios procedūros metu priimtą administracinį sprendimą – Įsakymą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pasisakydamas apie pareigūno netinkamai išnagrinėtą 2010 m. lapkričio 3 d. pareiškimą medžiagoje ROIK 0110000604596 dėl vagystės iš parduotuvės „Norfa“, apie kurį jis buvo informuotas ir jam buvo sudaryta galimybė pateikti paaiškinimą, pažymėjo, iki nutarimo nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną surašymo pareigūnas M. S. ėjo tyrėjo pareigas tik nuo 2010 m. rugpjūčio 17 d. Teismas padarė išvadą, kad dėl trumpo pareigūno M. S. tarnybos laiko ir fakto, kad visus savo procesinius veiksmus jis derino su didesnę patirtį turinčiu savo tiesioginiu vadovu vyriausiuoju tyrėju M. Z, pareigūno M. S. veiksmuose negalima įžvelgti kaltės dėl tariamai netinkamų pareigų atlikimo. Vidaus tarnybos statuto 2 straipsnio 6 dalies taikymo požiūriu tai reiškia, kad pareigūno M. S. veiksmuose nėra tarnybinio nusižengimo sudėties, todėl skundžiamas atsakovo įsakymas turi būti panaikintas.

 

Narį atstovavo teisininkė Neringa Adomaitienė.

Straipsnį parengė teisininkė Gema Zapasnykienė.

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top