Teismas įpareigojo darbdavį įskaičiuoti į vidaus tarnybos stažą pusę mokymosi laikotarpio aukštesniojoje mokykloje

temideĮsiteisėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas byloje dėl neteisėto Lietuvos kelių policijos tarnybos (toliau – LKPT) sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo LKPT įskaičiuoti į pareigūno vidaus tarnybos stažą pusę mokymosi Vilniaus aukštesniojoje technikos mokykloje laiko.

Pareigūnas L. K. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti LKPT sprendimą, kuriuo nuspręsta neįskaičiuoti į vidaus tarnybos stažą pareigūno pusę mokymosi Vilniaus aukštesniojoje technikos mokykloje laiko, ir įpareigoti LKPT į vidaus tarnybos stažą įskaičiuoti pusę mokymosi Vilniaus aukštesniojoje technikos mokykloje laiko.

Pareigūnas skunde nurodė, kad nuo 1988 09 01 iki 1993 04 23 mokėsi tuometinėje Vilniaus aukštesniojoje technikos mokykloje. Nuo 1993 08 23 iki 1994 06 30 mokėsi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus aukštesniojoje policijos mokykloje (toliau - LR VRM Vilniaus aukštesnioji policijos mokykla). Vidaus reikalų sistemoje pradėjo tarnauti nuo 1994 08 01. 2011 03 29 kreipėsi į LKPT viršininką prašydamas perskaičiuoti jo vidaus tarnybos stažą, į jį papildomai įskaičiuojant pusę mokymosi Vilniaus aukštesniojoje technikos mokykloje laiko. 2011 04 05 raštu gavo informaciją, kad priimtas sprendimas neįskaičiuoti pusę mokymosi laiko minėtoje aukštesniojoje mokykloje. Pareigūnas skunde nurodė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 20 d. nutarimo Nr. 83 „Dėl vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatų patvirtinimo ir tarnybos laiko, kurio reikia procentiniam priedui už ištarnautus metus gauti, nustatymo“ (toliau – Nutarimas) 4.2 punkte įtvirtinta, kad asmenims, priimtiems iki 1995 m. sausio 1 d., į tarnybą vidaus reikalų, valstybės saugumo <...> sistemų pareigūnais, tarnybos laikui, pagal kurį apskaičiuojami procentiniai priedai už ištarnautus metus, prilyginami laikotarpiai, nurodyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo (toliau – Įstatymas) 16 straipsnyje. Šio straipsnio 4 dalies 6 punkte nustatyta, kad „asmenims, priimtiems tarnauti <...> vidaus reikalų <...> pareigūnais, į tarnybos laiką įskaitomas mokymosi <...> aukštesniosiose Lietuvos Respublikos policijos (vidaus reikalų), saugumo bei karo mokyklose laikas. <...> Į tarnybos laiką pensijai skirti taip pat įskaitoma pusė mokymosi kitose aukštosiose, aukštesniosiose ir specialiosiose vidurinėse mokyklose laiko, jei jas baigę asmenys iš karto paskirti pareigūnais“. Pagal pastarojo nutarimo 6.2 punktą, į tarnybos laiką, nurodytą Įstatymo 16 straipsnyje, iki 1995 m. sausio 1 d. taip pat įskaitoma pusė mokymosi kitose aukštosiose, aukštesniosiose ir specialiosiose vidurinėse mokyklose laiko, jeigu tarp mokslo baigimo ir stojimo į tarnybą nepraėję 3 mėnesiai. Pareigūnas, remdamasis teismų praktika, skunde akcentavo, kad įstatyme vartojama sąvoka „iš karto“ nėra siejama su mokslo (studijų) baigimo momentu. Įstatymų leidėjas, pasirinkdamas sąvoką „iš karto“, siekė užtikrinti, kad asmenys nedelsdami pareikštų norą tarnauti (dirbti) vidaus reikalų sistemoje bei pareigūnais būtų paskirti, t. y. įgytų pareigūno statusą per kiek įmanoma trumpesnį laiką po mokslo (studijų) baigimo. Todėl manytina, kad įstatymų leidėjas vartodamas sąvoką „iš karto“, siekė nustatyti reikalavimą, jog tam, kad į tarnybos laiką būtų įskaityta pusė mokymosi laiko, asmens pirmoji tarnybos (darbo) vieta po mokslo baigimo turi būti vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos ar prokuratūros sistemos institucijoje, kuriose tarnauja (dirba) turėdami pareigūno (kario) statusą. Pareigūnas skunde pabrėžė, kad jis per tris mėnesius pareiškė valią tarnauti (dirbti) vidaus reikalų sistemoje, sėkmingai praėjo atitinkamas patikros procedūras ir buvo paskirtas pareigūnu, todėl laikytina, kad jis iš karto paskirtas pareigūnu Įstatymo 16 straipsnio 4 dalies 6 punkto prasme. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teigė, kad atitiko visas įstatymų nuostatose keliamas sąlygas, todėl pagrįstai tikėjosi, jog darbdavys tinkamai taikys jam priklausančias socialines garantijas ir teisingai skaičiuos jo vidaus tarnybos stažą, papildomai į jį įskaičiuojant pusę mokymosi aukštesniojoje mokykloje laiko, t. y. 2 metus 9 mėnesius ir 17 dienų.

Atsakovė LKPT su pareigūno skundu nesutiko ir prašė jį atmesti, nurodė, kad pareigūnas L. K. nuo 1993 08 23 buvo priimtas LR VRM Vilniaus aukštesniosios policijos mokyklos klausytoju į bazinio policininkų parengimo grupę, t. y. nebuvo iš karto paskirtas pareigūnu, o buvo tik klausytojas, todėl į vidaus tarnybos stažą neturėtų būti įsiskaičiuojama pusė mokymosi kitose aukštesniosiose švietimo įstaigose laiko.

Teisminio nagrinėjimo metu pareigūno atstovė Neringa Adomaitienė palaikė skunde išdėstytus reikalavimus, dar kartą pabrėžė, kad įsidarbinimo VRM sistemoje procedūra užima nemažą laiko tarpą. Pirmiausia pretendentas pateikia anketą, paskui jo duomenys tikrinami medicinos komisijoje ir t. t. Jos atstovaujamas pareigūnas su prašymu įstoti į tarnybą vidaus reikalų sistemoje kreipėsi 1993 03 30 užpildydamas privalomą anketą, kuri ir yra dokumentas patvirtinantis pareigūno valią tarnauti minėtoje sistemoje.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, tenkindamas pareigūno skundą, sprendime pasisakė, kad Vidaus tarnybos statutas numato reikalavimus asmeniui, pretenduojančiam į vidaus tarnybą, bei tinkamumo eiti tarnybą procedūras, kurių atlikimo laikas įstatyme nenumatytas. Teismas sprendime pažymėjo, kad laikas nuo stojimo į tarnybą (asmens valios išreiškimo) iki įsakymo priėmimo eiti tam tikras pareigas negali būti įskaičiuojamas į įstatyme numatyto 3 mėnesių laiko tarpą nuo mokslo baigimo iki stojimo į tarnybą, šios aplinkybės laikytinos objektyviomis, nuo pareigūno valios nepriklausančiomis, dėl kurių asmuo negali netekti tam tikrų, įstatyme jam suteiktų, teisių. Teismas, įvertinęs teisės aktų normas, konstatavo, kad nagrinėjamu atveju LKPT tik formaliai taikė teisės normą, neatsižvelgdama į tarnybos priėmimo eigą ir procedūras, laiką, protingumo principą, todėl įpareigojo perskaičiuoti pareigūno vidaus tarnybos stažą, įskaičiuojant pusę mokymosi Vilniaus aukštesniojoje technikos mokykloje laiko.

 

Narį atstovavo teisininkė Neringa Adomaitienė

Straipsnį parengė teisininkė Gema Zapasnykienė

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top