Vilniaus AVPK įpareigotas grąžinti pinigus už neteisingai skaičiuotą stažą

teismasPareigūnas V.V. nuo 1987-09-01 iki 1991-06-29 mokėsi tuometiniame Vilniaus geležinkelių transporto technikume, o nuo 1991-09-01 iki 1992 birželio mėn. studijavo Lietuvos policijos akademijoje. Vidaus reikalų sistemoje pradėjo tarnauti nuo 1992-06-29.

Minėtas pareigūnas kreipėsi į Vilniaus apskr. VPK viršininką, prašydamas įskaičiuoti į vidaus tarnybos stažą bei stažą Lietuvos valstybei pusę jo studijų laikotarpio, taip pat apskaičiuoti ir išmokėti jam priklausančią darbo užmokesčio nepriemoką, kuri susidarė dėl netinkamo Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo, bei suteikti kasmetines atostogas, kurios buvo nesuteiktos dėl netinkamo vidaus tarnybos stažo skaičiavimo

Vilniaus apskr. VPK stažo skaičiavimo komisija geranoriškai perskaičiavo stažą, kurį 2010-04-29 Vilniaus apskr. VPK viršininkas įsakymu patvirtino, tačiau papildomai paprašius apskaičiuoti ir išmokėti procentinio priedo už tarnybą Lietuvos valstybei skirtumą, Vilniaus apskr. VPK raštu išdėstė sprendimą neišmokėti darbo užmokesčio nepriemokos, motyvuojant teisinio pagrindo nebuvimu. Rašte teigiama, kad teisė į naujai perskaičiuotą ir patvirtintą stažą atsirado nuo Vilniaus apskr. VPK viršininko įsakymo įsigaliojimo datos, t.y. nuo 2010-04-29.

Nesutikdamas su šiuo sprendimu, pareigūnas V.V. kreipėsi į teismą.

Teismas, sistemiškai įvertinęs aktualias teisės aktų nuostatas, padarė išvadą, kad iki Vidaus tarnybos statuto įsigaliojimo galioję teisės aktai numatė, jog į pareiškėjo vidaus tarnybos stažą turi būti įskaityta pusę studijų laiko Vilniaus geležinkelio transporto technikume, todėl ir po Vidaus tarnybos statuto įsigaliojimo, siekiant užtikrinti teisėtų lūkesčių bei teisinio tikrumo principus, į pareiškėjo vidaus tarnybos stažą įskaitytinas minėtas laikotarpis.

Valstybės tarnybos įstatymo 25 str. 1 d. 1 p. numato, kad valstybės tarnautojams mokamas priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, kuris sudaro 3 procentus pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos Lietuvos valstybei metus. Šio priedo suma negali viršyti 30 procentų pareiginės algos.

Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 23 str. 1 d., priedas už stažą Lietuvos valstybei yra darbo užmokesčio sudedamoji dalis.

Teismas padarė išvadą, kad atsakovas, 2010-04-29 įsakymu perskaičiuodamas pareiškėjo vidaus tarnybos stažą bei stažą Lietuvos valstybei ir į juos įskaičiuodamas pusė mokymosi laiko Vilniaus geležinkelių transporto technikume laiko, pripažino pareiškėjo teisę į stažą bei iš to išplaukiančias kitas socialines garantijas (3 procentų dydžio priedą, papildomas atostogų dienas).

Teismas atmetė atsakovo argumentą, kad pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos 11 str. 3 d. teisė į pareiškėjui naujai perskaičiuotą ir patvirtintą stažą atsiranda nuo įsakymo įsigaliojimo dienos, t. y. nuo 2010-04-29, todėl nėra pagrindo už ankstesnius laikotarpius perskaičiuoti ir išmokėti priemoką už stažą Lietuvos valstybei, kadangi pareiškėjas subjektinę teisę į priedą už 3 procentų stažą Lietuvos valstybei įgijo jau 2007 m., o atsakovas, nepagrįstai neįskaitydamas pusės pareiškėjo mokymosi laiko į stažą, pareiškėjo subjektinę teisę pažeidė. Teismo vertinimu, įsakymo priėmimas tik 2010-04-29, nors pareiškėjo subjektinė teisė į priedą atsirado jau nuo 2007 m., negali panaikinti įgytos teisės gauti priedą už praeitą laikotarpį.

Be kita ko, atsakovo argumentai, kad teisė į priedą pareiškėjui atsiranda tik nuo įsakymo priėmimo (2010-04-29), pažeidžia konstitucinį teisėtų lūkesčių apsaugos principą, pagal kurį turi būti garantuojamos ir ginamos teisėtai įgytos asmens subjektinės teisės, paneigia socialinių garantijų tęstinumo, teisinio tikrumo principus.

Įsigaliojusiu sprendimu teismas įpareigojo Vilniaus apskr. VPK išmokėti pareigūnui V.V. susidariusią darbo užmokesčio nepriemoką 1 648 Lt.

 
 
Parengė Vilniaus miesto policijos darbuotojų
profesinės sąjungos teisininkė
Neringa Adomaitienė

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top