Naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutas: tu turi tai žinoti! (2 dalis)

informacija2015 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutą, kuris, su tam tikromis išimtimis, įsigalios 2016 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į daugiausiai pareigūnų susidomėjimą keliančius klausimus, straipsnių ciklo „Naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutas: tu turi tai žinoti!“ kiekvienoje dalyje trumpai pristatysime su naujuoju Statutu įsigaliosiančius pasikeitimus.

 

5. Vertinimas. Naujasis Vidaus tarnybos statutas nustato pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo tikslą – tai kasmet visapusiškai ir objektyviai įvertinti pareigūnų kvalifikaciją, tarnybinės veiklos rezultatus ir tinkamumą einamoms ar aukštesnėms pareigoms. Taigi, pareigūnų tarnybinė veikla bus vertinama kasmet. Be to, nuo pareigūno tarnybinės veiklos įvertinimo priklausys jo pareiginė alga. Vertinimo tvarką ir vertinimo kriterijus pavesta nustatyti vidaus reikalų ministrui.

Pareigūno tarnybinę veiklą vertina jo tiesioginis vadovas. Jis gali įvertinti: labai gerai, gerai, patenkinamai ar nepatenkinamai. Tiesioginis vadovas, įvertinęs pareigūno tarnybinę veiklą gerai, vertinimo išvadą derina su savo tiesioginiu vadovu ir vertinimas yra baigiamas. Jeigu pareigūno tiesioginio vadovo tiesioginis vadovas nesutinka su pareigūno tarnybines veiklos vertinimo išvada, pareigūno tiesioginis vadovas teikia vertinimo išvadą tarnybinės veiklos vertinimo komisijai. Pareigūno, kurio tarnybinė veikla įvertinta gerai, iki vertinimo buvusi teisinė padėtis nesikeičia ir iki kito jo tarnybinės veiklos vertinimo jam paliekama gauta pareiginė alga. Pastebėtina, kad pareigūnui, kurio tarnybinė veikla trečią kartą iš eilės bus įvertinta gerai, iki kito tarnybinės veiklos vertinimo bus nustatoma nuosekliai didesnė pareiginė alga.

Tiesioginis vadovas, įvertinęs pareigūno tarnybinę veiklą labai gerai, patenkinamai ar nepatenkinamai, vertinimo išvadą teiks vertinimo komisijai, kuri pareigūno tarnybinę veiklą galės įvertinti labai gerai, gerai, patenkinamai ar nepatenkinamai. Vertinimo komisija pareigūną į pareigas priimančiam asmeniui teiks siūlymus, o galutinį sprendimą priims būtent į pareigas paskyręs vadovas.

Statutas taip pat numato, kad pareigūnas, nesutinkantis su tiesioginio vadovo pateikta vertinimo išvada, turi teisę kreiptis į vertinimo komisiją su motyvuotu prašymu peržiūrėti tarnybinės veiklos įvertinimą.

Taigi, pareigūno tarnybinė veikla nebus vertinama komisijoje ir vertinimo procedūra baigsis tiesioginio vadovo vertinimo išvada tik jeigu pareigūno tarnybinę veiklą tiesioginis vadovas įvertins gerai, tiesioginio vadovo tiesioginis vadovas sutiks su šia išvada ir vertintas pareigūnas neteiks motyvuoto prašymo vertinimo komisijai peržiūrėti įvertinimą. Nesant bent vienos iš šių aplinkybių, pareigūno tarnybinė veikla bus vertinama ir vertinimo komisijoje.

Kitame lape rasite lentelę, atspindinčią pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo procedūros eigą.

 

 

6. Perkėlimas į kitas pareigas.

Naujajame Vidaus tarnybos statute išlieka tos pačios pareigūnų perkėlimo (perėjimo) į kitas pareigas formos, patikslintos tik jų įgyvendinimo sąlygos. Trumpai apie kiekvieną jų.

 

6.1 Pareigų paaukštinimas ir pareigūnų atranka. Vadovaujantis šiuo metu galiojančiu teisiniu reglamentavimu, žemesnes pareigas einantys pareigūnai gali dalyvauti atrankose į aukštesnes pareigas. Su naujuoju Statutu įsigaliosianti kasmetinio vertinimo sistema sudarys sąlygas užimti aukštesnes pareigas ir vertinimo būdu. Taigi, naujasis Statutas nustato, kad pareigūnas į aukštesnes pareigas gali būti perkeltas tarnybinės veiklos vertinimo arba atrankos būdu. Be to, įsigaliosiančiame Statute atsisakyta nepagrįstos ir praktikoje ne visada taikytos nuostatos, numatančios, kad atrankoje į aukštesnes pareigas gali dalyvauti žemesnes pareigas einantys pareigūnai. Nuo 2016 metų atrankoje į bet kurias laisvas pareigūno pareigas galės dalyvauti tos pačios ar kitos vidaus reikalų įstaigos pareigūnai.

6.2 Tarnybinis kaitumas. Naujajame Statute tarnybinio kaitumo teisinis reguliavimas išlieka toks pat, patikslintas tik atvejis, kai pareigūnas negali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės (esant CMEK išvadai). T.y. įstatyminiu lygmeniu įteisinta ilgametė praktika, kad tokiu atveju įstaigos vadovas turi teisę perkelti pareigūną į pareigas, kurias jis gali eiti pagal savo sveikatos būklę, tik pareigūno rašytiniu sutikimu. Be to, papildyta, kad perkelti galima ne tik į lygiavertes, kaip yra nustatyta dabar, bet jų nesant ir į žemesnes pareigas.

6.3 Perkėlimas dėl tarnybinio būtinumo. Esminiai pakeitimai susiję su pareigūno sutikimo reikalingumu perkeliant į kitas pareigas bei perkėlimo trukme ir bendru laikotarpiu. Priešingai nei šiuo metu galiojančiame Statute, numatyta galimybė perkelti pareigūną į kitas pareigas be jo sutikimo.

Taigi, šiuo metu Statute nustatyta, kad esant tarnybiniam būtinumui, pareigūnas gali būti laikinai perkeltas į kitas lygiavertes ar aukštesnes pareigas toje pačioje ar kitoje įstaigoje toje pačioje ar kitoje gyvenamojoje vietovėje tik turint jo raštišką sutikimą. Pareigūno laikinas perkėlimas į kitas pareigas per 5 jo tarnybos metus negali trukti ilgiau nei vienus metus.

Naujasis Statutas numato: kai yra tarnybinis būtinumas, pareigūnas be jo rašytinio sutikimo perkeliamas į kitas aukštesnes, lygiavertes arba žemesnes pareigūno pareigas į tos pačios apskrities teritorijoje esančią vidaus reikalų įstaigą (padalinį) (Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnas perkeliamas į kitą Valstybės sienos apsaugos tarnybai pavaldžios vidaus reikalų įstaigos padalinį, esantį vidaus reikalų įstaigos veiklos teritorijoje) ne ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui. Tokių pareigūno perkėlimų per trejus jo tarnybos metus bendras laikotarpis negali būti ilgesnis nei šeši mėnesiai.

6.4 Perkėlimas į žemesnes pareigas. Esminių pakeitimų naujajame Statute nėra, tiesiog papildytas perkėlimo į žemesnes pareigas atvejų sąrašas šiais: kaip minėta anksčiau, esant CMEK išvadai, kad pareigūnas negali eiti užimamų pareigų dėl sveikatos, pareigūną bus galima perkelti ir į žemesnes pareigas (tik jei nėra galimybės perkelti į lygiavertes ir pareigūnas pateikia raštišką sutikimą); kai į pareigūno einamas pareigas teismo sprendimu grąžinamas anksčiau šias pareigas ėjęs pareigūnas (tik jei nėra galimybės perkelti į lygiavertes ir pareigūnas pateikia raštišką sutikimą); pasibaigus tarnybos einant atitinkamas pareigas laikotarpiui (tik jei nėra galimybės perkelti į lygiavertes ir pareigūnas pateikia raštišką sutikimą); paties pareigūno prašymu.

 
 

Parengė Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos teisininkė Simona Žadeikytė

2015-08-24

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top